wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kategorie
Kontakt
 • NIP: 8981913795

 • E-mail:sklep@kaboauto.pl
 • Telefon721 721 800
 • Godziny działania sklepupn.-pt. 9-14
  ul. Graniczna 115
  54-530 Wrocław
  Dolnośląskie
  24h internet
Chmura tagów

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY KABO.

§ 1 Zakres przedmiotowy
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży - przez przedsiębiorcę działającego pod 
firmą KABO Sebastian Majchrzak z siedzibą 54-530 Wrocław, ul. Graniczna 115, posiadającego wpis do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8981913795, REGON 932909476 - 
towarów za pośrednictwem Internetu, poprzez witrynę znajdującą się pod adresem http://www.kaboauto.pl
2. Klientem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę przez cały rok.
3. Klient przed dokonaniem zakupów w sklepie internetowym http://www.kaboauto.pl jest zobowiązany 
zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu (udostępnioną przez KABO nieodpłatnie za pomocą systemu 
teleinformatycznego pod adresem: http://kaboauto.pl/regulamin-pm-5.html. Warunkiem zakupu towaru jest 
potwierdzenie przez Klienta faktu zapoznania się z obowiązującym Regulaminem, jak również 
potwierdzenie akceptacji jego pełnej treści.
 
§ 2 Słowniczek
Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
* KABO - KABO Sebastian Majchrzak z siedzibą przy ul. Granicznej 115, 54-530 Wrocław, NIP: 
8981913795, REGON 932909476.
* Klient - osoba/podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego,
* Konto Klienta - indywidualne konto w systemie elektronicznym, prowadzone
i zarządzane przez KABO.
* Sklep - sklep internetowy prowadzony przez KABO za pośrednictwem strony internetowej 
http://www.kaboauto.pl
* Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 
§ 3 Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy KABO a Klientem umów sprzedaży, przy 
wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu.
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym 
mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient 
zobowiązany jest do przestrzegania całości jego postanowień. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji 
niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3. Klient zobowiązany jest w do korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w 
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także do niepodejmowania 
działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu KABO.
4. Klienci mają możliwość zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego 
czy dokonali rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.
5. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez 
Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze 
strony KABO.
 
§ 4 Przetwarzanie danych osobowych
1. KABO zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia  z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz 
Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z  dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z 
późn. zm.).
2. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich 
przetwarzanie przez firmę KABO w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili 
możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych, na zasadach 
określonych w art. 3235 Ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Podanie prawidłowych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do 
przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych 
umożliwiających KABO kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. KABO nie ponosi odpowiedzialności za 
konsekwencje wynikające z błędnego podania takich danych przez Klienta.
4. KABO zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz realizacji zamówienia w wypadku, gdy dane 
podane przez Klienta podczas rejestracji okażą się niezupełne, błędne lub nieprawdziwe.
5. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji 
elektronicznej.
6. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: KABO Sebastian Majchrzak ul. Graniczna 115 54-530 Wrocław, NIP:8981913795. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: KABO Sebastian Majchrzak ul. Graniczna 115 54-530 Wrocław lub email: sklep@kaboauto.pl
7. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
8. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy KABO Sebastian Majchrzak.
9. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom KABO Sebastian Majchrzak kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę KABO Sebastian Majchrzak produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość).
10. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)
11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: sklep@kaboauto.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: KABO Sebastian Majchrzak ul. Graniczna 115 54-530 Wrocław. Informujemy również, że:
12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§ 5 Zamówienia 
1. Klient dokonuje zamówienia towaru poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie 
internetowej Sklepu.
2. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie, złożenie zamówienia następuje poprzez 
zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie wybranego towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia 
zamówienia. W  braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie 
towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych adresowych 
koniecznych do wysyłki zamówionego towaru oraz podanie informacji o formie płatności, sposobie 
dostawy, rodzaju dokumentu sprzedaży (paragon/faktura).
3. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzonego przyciskiem ZAMAWIAM I PŁACĘ)  stanowi  ofertę 
Klienta złożoną KABO co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.  
4. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną na 
wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu potwierdzenia, dochodzi do zawarcia umowy 
sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. W przypadku zamówienia towaru niedostępnego w magazynie, 
Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie na wskazany adres poczty e-mail i związanym z tym 
wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
5. Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia przed otrzymaniem od KABO potwierdzenia 
przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane 
do KABO drogą elektroniczną na adres sklep@kaboauto.pl .
6. Zamówienia są realizowane w terminach określonych w § 7 niniejszego Regulaminu.
7. KABO nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które 
uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności i bezpieczeństwa przez 
Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 
§ 6 Płatności, ceny, promocje 
1. Płatność za zakupiony towar dokonywana jest przy jego osobistym odbiorze w siedzibie KABO bądź za 
pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej dostarczającej towar (w przypadku wyboru opcji wysyłki za 
pobraniem).
2. Wszelkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich. W 
opisie towaru wskazana jest cena brutto.
3. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są 
określane każdorazowo w zależności od składanego zamówienia. Koszty dostawy ponosi Klient.
4. KABO przewiduje możliwość organizowania promocji. Zasady i tryb przeprowadzania promocji będą 
określane każdorazowo określane w odrębnych regulaminach
 
§ 7 Wysyłka i dostawa
1. Wysyłka zakupionego przez Klienta towaru następuje, z zastrzeżeniem punktów 2 i 3 w terminie 2 dni 
roboczych chyba, że przy towarze na stronie Sklepu podany był inny termin dostawy.
2. W szczególnych wypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czym Klient jest 
niezwłocznie informowany przez KABO.
3. Klient ma prawo wyboru sposobu dostarczenia zamówionego towaru. W zależności od wyboru Klienta 
dokonanego przy składaniu zamówienia, towary są przez niego odbierane osobiście w siedzibie KABO, 
bądź dostarczane za pośrednictwem pocztowego operatora publicznego lub kuriera.
4. Wybranym przez Klienta dokument sprzedaży (faktura/paragon) jest mu wręczany podczas osobistego 
odbioru zakupionego towaru w siedzibie KABO lub jest wysyłany wraz z zakupionym towarem za pomocą 
firmy kurierskiej na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
5. Koszt wysyłki towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za zakupiony towar.
6. Towar jest dostarczany pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. KABO nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w sytuacji, 
gdy Klient podał niewłaściwy adres.
7. Obowiązkiem naszej firmy jest dostarczenie Państwu produktów bez wad.
Po zawarciu umowy na produkty oznaczone jako 'przecenione', nie będzie można tych produktów 
reklamować ze względu na wady które zostały Państwu ujawnione podczas zawierania umowy. 
 
§ 8 Odstąpienie od umowy, zwroty i reklamacje
1. Istnieje możliwość wymiany towaru na inny, pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany, 
czysty i posiada niezniszczone opakowanie. O możliwości zamiany towaru każdorazowo decyduje KABO.
2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy bez 
podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od daty 
otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega 
zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot 
towarów i usług powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwrot 
zapłaty dokonanej w formie przelewu bankowego KABO zwróci na rachunek  z którego został wykonany. W 
przypadku przesyłek za pobraniem KABO zwróci  zapłatę przekazem pocztowym na adres dostarczenia lub 
innymi środkami jeżeli klient wyrazi na to zgodę.
4. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak 
uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne 
opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami 
wydanymi przy jego sprzedaży na adres siedziby KABO.
5. Koszt opakowania i odesłania zwracanego towaru ponosi Klient.
6. Po dostarczeniu towaru Klient powinien sprawdzić w obecności przedstawiciela operatora 
pocztowego/kuriera czy paczka nie została uszkodzona. W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń 
Klient powinien sporządzić protokół szkody na formularzu przedstawiciela operatora 
pocztowego/kuriera, w którym wskaże powstałe uszkodzenia.
7. Do postępowania reklamacyjnego w przypadku konsumentów stosuje się przepisy  ustawy
o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w pozostałych przypadkach przepisy dotyczące rękojmi.
8. W przypadku gdy dostarczony towar posiada wady fizyczne,  można zgłosić do KABO reklamację 
zawierającą opis wad i roszczenia Klienta.  Koszty zwrotu towaru który posiada wady ponosi KABO.
9. Jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, 
zostaje zobowiązany do zapłaty poniesionych przez KABO uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 Ustawy 
o prawach konsumenta. 

§ 9 Rękojmia/Gwarancja
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)z tytułu rękojmi, w rozumieniu ustawy o 
prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta nie będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu rękojmi
3. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji wydanego mu towaru, o ile wada zostanie stwierdzona przed 
upływem 2lat Kodeks cywilny. art.568 par.1
(Reklamacje z tytułu gwarancji oraz rękojmi są przez nas załatwiane niezwłocznie. Nie oznacza to 
jednak ,że wszystkie zgłoszone przez Państwa żądania będą zawsze spełnione ) 
4. Przepisów ustawy o prawach konsumenta nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem 
przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nie przekraczającej 50zł w 
rozumieniu art.3 par.10 
(Przy drobnych zakupach dostarczanych przesyłką prosimy o zwracanie uwagi na czas rękojmi/gwarancji 
który jest podany w opisach produktów naszego sklepu internetowego)
5. W rozumieniu Kodeks cywilny. art. 560. par.4 jeżeli sprzedany produkt ma wady, które są 
nieistotne, kupujący nie może odstąpić od umowy.
Cała nasza oferta prezentowana na stronie naszego sklepu dotyczy wielu tych samych powtarzalnych 
produktów np w fabrycznych opakowaniach. Jeżeli wybieracie Państwo konkretny produkt i nie wszystko 
jest dla Państwa zrozumiałe w opisie lub widoczne na prezentowanym zdjęciu a jest to dla Państwa 
istotne prosimy o wyjaśnienie tego z nami jeszcze przed zakupem).
6. W rozumieniu Kodeks cywilny. art. 558 par.1 jeżeli klientem nie jest konsument odpowiedzialność z 
tytułu rękojmi można rozszerzyć ograniczyć lub wyłączyć podczas zawierania umowy.
(Informacje o innym czasie trwania rękojmi znajdują się w opisach zamawianych produktów umieszczonych 
na stronie internetowej naszego sklepu internetowego, ofertach oraz dodatkowo umieszczana na 
dokumentach potwierdzających zawarcie umowy takich jak np. FV)
7. W rozumieniu Kodeks cywilny. art .565 jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe 
i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie kupującego do 
odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych. (Dostarczony produkt posiada wadę np. 
uszkodzonego pilota a można go obsługiwać bez tego pilota to reklamacje i roszczenia mogą dotyczyć 
uszkodzenia w pilocie).
8. W rozumieniu Kodeks cywilny. art. 563. par 1. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący 
traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy 
rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada 
wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 
(Jeżeli przesyłka do Państwa ma widoczne uszkodzenia prosimy o zgłoszenie tego faktu natychmiast 
kurierowi i sporządzenie odpowiedniego protokołu w jego obecności. Dobrze jest także wykonać 
dokumentacje fotograficzną i przesłać ja do naszej firmy)
9. W rozumieniu Kodeks cywilny. art. 568 par.2 Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy 
sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli 
kupującym nie jest konsument. (Nie możecie Państwo nadmiernie zwlekać ze zgłoszeniem ujawnionej wady 
jeżeli zamierzacie towar naprawić w naszym serwisie)
10. Uprawnienia Klienta i Konsumenta z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie 
zawieszają uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta na zasadach wskazanych w 
dołączanych przez producenta lub importera dokumentach gwarancji. (gwarancje producenta często dają 
dodatkowe uprawnienia takie jak np. darmowy odbiór uszkodzonej rzeczy lub dłuższą opiekę serwisową)
 
§ 10 Zmiana Regulaminu
1. KABO zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn 
technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O dokonanych zmianach Klienci zostaną poinformowani w 
terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem ich wprowadzenia na stronie Sklepu pod adresem: 
http://kaboauto.pl/regulamin-pm-5.html
2. Zmiana Regulaminu po złożeniu zamówienia nie wpływa na sposób jego realizacji. Zamówienia złożone 
przez Klientów przed wejściem w życie zmian są realizowane według dotychczasowych postanowień 
Regulaminu.
 
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 25 grudnia 2014 r.
2. Regulamin dostępny jest pod adresem: http://kaboauto.pl/regulamin-pm-5.html oraz w siedzibie firmy 
KABO.
3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne 
bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W 
miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego 
postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie KABO nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie 
przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez 
Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze 
używanym przez Klienta. 
5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa.


Polityka cookies.
 
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu kaboauto.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu